سلام به همگی ،
امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید. :nice:
دوستان من مدت هاست که روی یک پروژه با میکرو dspic33ep256mu806 در حال کار هستم . هدف برنامه تولید پالس های pwm در خروجی است .
در برنامه من pwm generator 1 برای تولید پالس در خروجی مقدار دهی شده است . همچنین اینتراپت مستقلی که در این میکروکنترلر برای هر pwm generator در نظر گرفته شده است را برای فاز 1 هم فعال کردم . پالس های pwm خروجی ظاهر میشوند اما مشکلی که هست اینه که اینتراپت ایجاد نمیشود . هر جایی را بگید گشتم از منابع روی سایت میکروچیپ تا انجمن سایت میکروچیپ .
من اینتراپت Special event interrupt که برای تمام pwm generator ها به صورت مشترک میباشد را به راحتی راه اندازی کردم و جواب گرفتم . اما من نیاز دارم برای هر pwm generator یک اینتراپت داشته باشم. به همین خاطر به سراغ اینتراپت های مستقلی که برای هر pwm generator در نظر گرفته شده رفتم . ممنون میشم راهنمایی کنید.

کد:
/////////GLOBAL defined
#define test_periode 364      // Diagnostic frequency = 3 KHz
#define test_duty  160
#define test_sev  155
#define work_periode 54687    // Work frequency = 20 Hz
#define work_duty  4000
#define work_sev  16770
   
///////GLOBAL FUNCTION////////////////////
void power_up_pwm(void);
void IER_1 (void);
void ADC_initial (void);
/////
static unsigned int ADCValues_1[4] = {0, 0, 0, 0};
static char value[8] ;

//////// ISR //////////////////////////////

void pwm_1() iv IVT_ADDR_PWM1INTERRUPT ics ICS_AUTO {
  while( !AD1CON1bits.DONE );
  AD1CON1bits.DONE=0;
  ADCValues_1[1] = ADC1BUF0;  // Read the AN0 conversion result

  IntToStr( ADCValues_1[1], value);

  IFS5bits.PWM1IF=0;
  return;
}

///////MAIN FUNCTION/////////////////////
void main()
{
////////OSCILLATOR CONFIGURATION Fosc=70 MHz
    CLKDIV.DOZE_0=0;
    CLKDIV.DOZE_1=0;
    CLKDIV.DOZE_2=0;

    CLKDIV.PLLPRE_0=0;  //0+2
    CLKDIV.PLLPRE_1=0;
    CLKDIV.PLLPRE_2=0;
    CLKDIV.PLLPRE_3=0;
    CLKDIV.PLLPRE_4=0;

    CLKDIV.PLLPOST_0=1;  //2(1+1)
    CLKDIV.PLLPOST_1=0;

    PLLFBD=0x0044;   //68+2 

/////////PIN CONFIGURATION
    RPINR12 = 0x7677; // fault inputs
    RPINR18 = 0x0047; // uart1 receive
    RPOR3 = 0x0001;  // uart1 tx
////////
    ANSELB=0x01df;
    ANSELC=0x0000;
    ANSELD=0x0000;
    ANSELE=0x0000;
    ANSELG=0x0000;
////////
    TRISB=0xf9df;
    TRISC=0x1000;
    TRISD=0x0088;
    TRISE=0x0000;
    TRISF.B1=0;
    TRISG.B8=0;
    TRISG.B9=0;
///////// pwm configuration
    UART1_Init(115200);
    ADC_initial ();
    IER_1 ();
    power_up_pwm();
    while(1){
      UART1_Write(13);
      UART1_Write_Text("phase_1:");
      UART1_Write_Text(value);
    }

}

void power_up_pwm(void){
    SPHASE1 = test_periode;
    /* Set Duty Cycles */
    SDC1 = test_duty;
    /* Set Dead Time Values */
    DTR1 = DTR2 = DTR3 = 0;
    ALTDTR1 = ALTDTR2 = ALTDTR3 = 0;
    /* Set PWM Mode to Independent */
    IOCON1 = IOCON2 = IOCON3 = 0x4C00;
    /* PHASEx/SPHASEx registers provide time base period for this
     PWM generator,Edge-Aligned Mode and independent Duty Cycles , enable trigger for interrupt */
    PWMCON1 = PWMCON2 = PWMCON3 = 0x0601;
    /* Configure Faults */
    FCLCON1 = FCLCON2 = FCLCON3 = 0x0003;
    /* 64:1 Prescaler */
    PTCON2 = 6;
    /* ADC Special Event Trigger Configuration */
    TRIG1 = test_sev;          /* Event Trigger value */
    TRGCON1bits.TRGDIV = 0;      /* Event Trigger output postscaler set to 1:1 selection */
    TRGCON1bits.TRGSTRT =0;
    /* Enable PWM Module , event interrupt is enabled */
    PTCON = 0x8400;
}

void IER_1 (void){
  /* Enable level 1-7 interrupts */
  INTCON2bits.GIE=1;
  /* Interrupt nesting enabled here */
  INTCON1bits.NSTDIS = 0;
  /* Set PWM1 Event Match interrupt priority*/
  IPC23bits.PWM1IP=7;
  /* Reset PWM1 Event Match interrupt flag */
  IFS5bits.PWM1IF=0;
  /* Enable PWM1 Event Match interrupt */
  IEC5bits.PWM1IE=1;
  return;
}

void ADC_initial (void){
    AD1CON1 = 0x0010;  	// PWM Generator 1 primary trigger compare ends sampling and starts
    AD1CON2 = 0x0000;
    AD1CON3 = 0x008B;
    AD1CON4 = 0x0000;
    AD1CHS0 = 0x0000;  	// select AN0 for convert
    AD1CHS123 = 0x0000;
    AD1CSSH = 0x0000;
    AD1CSSL = 0x0000;
    AD1CON1bits.ADON = 1;  // Turn on the A/D converter
    Delay_us(10);

}