کسی میدونه Stimulus چیه ؟
تو فایل test bench قرار داره ؟