سلام.
کسي ميدونه طراحي و ساخت مدار GPS تو جهان چند دولار هزينه داره؟
اگه کسي ميدونه با ذکر منبع باشه.
ممنون.