آقا کسي از وضعيت اين دانشگاه خبر داره؟

مخصوصا برقش!

خواهشا هر چي ميدونين بنويسين

ممنون :rolleyes: