در این روش به دو تغذیه رله جریان می دهیم و یک قسمت بسته تغذیه رله را به عنوان دزدگیر سیمی انتخاب می کنیم واما به دو پایه مدار باز خروجی ولتاژ مدار دزدگیر را اعمال می کنیم حالا با دزدگیر ساد ه تا ن حال کنید بسه دیگه