سلام
وقتي يک شبيه سازي رو ميخوام پارامتريک انجام بدم نتايج s11 به ازاي مقادير مختلف نمودارهاي مختلفي نشون ميده ولي نمودار پترن تشعشعي فقط يک حالت رو نشون ميده و به ازاي مقادير
مختلف نمودارهاي مختلفي نشون نميده بايد چيکار کنم تا بتونم نتايج پترن رو هم مثل s11 داشته باشم.