سلام ببخشيم من نياز به مدار و برنامه راه انداز ax12 دارم لطفا کمکم کنيد ميکرو من هم avr است