بعضي از عناصر مولكولهاي آن خاصيت مغناطيسي دارند مثل آهن كه در حالت عادي از نظر مغناطيسي خنثي است ولي در ميدان الكتريكي اگر قرار بگيرد مولكولهاي آن منظم شده و خاصيت آهن ربائي پيدا ميكند.همينطور برخي از فلزات الكتريكي خاصيت الكتريكي دارند كه با گرما آن خاصيت را ميگيرند.شكلNO:A

NO:C NO:B NO:A
ترموكوپل از دو سيم غير
no:A هم جنس تشكيل شده است كه اعمال حرارت باعث مرتب شدن با رالكتريكي در مولكولهاي آن ميشود طبق شكل
يك تفاوت گرما ايجاد ميشود و چون به هم وصل شده اند يك تفاوت بار الكتريكي در أن نقطه پيدا ميشود A لذا در فلز
اگر هردو فلز يكسان باشند اين تفاوتها با هم مساوي لذا همديگر را خنثي ميكنند فلزها حتما نبايد بههم جوش بخورند بر عكس در جوشكاري باعث مقداري خطا ميشود كه البته قابل صرف نظر است توجه: در جاهائي كه لرزش وجود دارد ناچار بايد فلزها را به همديگر جوش داد. پتانسيلي كه ترموكوپلها ميدهند حداكثر 50 ميلي ولت ميباشد. بر خلاف أر تي دي ها حتما بايد دو درجه حرارت وجود داشته باشد. و نبايد كل سيمها حرارت ببينند.
Vt=K(T1-T2) T1=T2,Vt=0
قوانين پنجگانه ترموكوپلها::
الف - ولتاژي كه ترموالكتريك توليد ميكند فقط بستگي به درجه حرارت T1وT2داردو به درجه حرارت مياني بستگي ندارد.
ب_در هر نقطه اي از سيم ترموكوپل ميتوان سيم ديگري وصل نمود بشرطي كه درجه حرارت نقطه TC با TD برابر باشد شكل (NO:B)
ج_ميتوان انتهاي دو سيم را به هم وصل كرد بشرطي كه TD=TC باشد شكل NO: C .
د-قانون فلز مياني كاربرد أزمايشگاهي دارد .و براي پيدا كردن جنس ترموكوپل مجهول بكار ميرود .