می خوام ببینم تفاوت این ترانزیستورها در عملکرد در چی است؟