سلام ميشه يه ولوم رو به مقدار ديگه با گذاشتن مقاومت در حالت تقسيم ولتاژ تبديل کرد؟