کسي کرک Simatic manager 5.5 رو مي تونه واسم اينجا بذاره

لازم دارم