دراینجاازدوستانی که اطلاعاتی درموردسیستمهای مبدل تصویر(اسکنرزیرزمین)که درفلزیاب های پالسی کاربردزیادی دارنددعوت میشودتجربیات واندوخته های علمی وتئوریشونوبادوستان به اشتراک بگذارندتاجایی که من اطلاع دارم بااضافه کردن این سیستم به فلزیاب که خودشامل دوبخش سخت افزارونرم افزاره میشه تصویرفلزات زیرزمین رواسکن وبرروی لپتاپ نمایش داداگه اشتباه نکنم اطلاعات ازطریق درگاه سریال میکروبایکمداراینترفیس به یواس بی لپ تاپ وصل میشه البته من چندمداردیدم که این کارایی روداره امااین روشهایی که دیدم سرعت انتقال اطلاعاتوپایین میارن من دنبال بهترین روشم که احتمالادوستان تجربه ساختشوداشتندیادرسیستمی مدارشودیدن.