ظاهرا توان مقاومت گيت ماسفت از فرمول زير محاسبه ميشه
(
(t+t+t+t)IRF
سوالي که دارم اين که وقتي D.C برابر 100 باشد يعني فرکانس صفر ميشه پس جرياني از مقاومت نميگذره يعني توان صفر ميشه ؟ لطفا راهنمائي فرمائيد