راه اندازی الکتروموتورها:
راه اندازی الکتروموترها درصنعت حائز اهمیت است بطوریکه با انتخاب محنی راه انداز مناسب خواهیم داشت:
1-کاهش چشمگیرهزینه اولیه خریدبرق
2-کاهش چشمگیرهزینه های ماهانه برق
3-افزایش طول عمرالکتروموتورها
4-ایجادگشتاورلازم ومناسب بدون افزایش قدرت موضعی درهنگام راه اندازیها
5-کاهش هزینه تعمیرونگهداری الکتروموتور
6-کاهش توقفات واحدصنعتی
7-افزایش فرصت تولید
لطف ادامه مطالب را همچنین منحنی راه اندازالکتروموتوررادرآدرس زیرمطالعه فرماییدواظهارنظرراهگشاه،،م تشکرم
http://mmcvandy.blogfa.com/post-87.aspx

درمنحنی فوق داریم:
1-جریان نرمال الکتروموتور440 ٱمپر

2-جریان راه انداری درحالت مثلث بافرض شش برابرجریان نرمال 2640 آمپر
بدترین حالت راه اندازی دراین جالث است،توان موردنیارباتوجه باضریب قدرت راه اندازی (0.4-0.3)بحدود 3برابرتوان موردنیازاست که هزینه خریدبرق رابصورت تساعدی افزایش میدهد.منحنی راه اندازی چهشی است
3-راه اندازی بصورت دوضرب(ستاره ومثلث)
دراین حالت جریان حدود 3 تا 4 برابرجریان نرمال است وبازهم افزایش توان اولیه رافقط برای راه اندازی نیازخواهیم داشت،اما این روش نسبت بروش مثلث خیلی بهتراست.منحنی راه اندازی چهشی است
4- راه انداز نرم با استفاده ازسیستم های الکتنرونیک قدرت که جریان راه اندازی حداکثرحدود 2.5 برابرجریان نامی است اما دراین روش منحنی راه اندازی تقریبا به خطی نزدیک است وجهش نیست.
5-راه اندازبوسیله کنترل دورکه بهترین روش است دراین حالت توان موردنیازوتوان راه اندازمساوی خواهدبودمنحنی راه اندازی خطی است
توضیح:راه اندازی های ذکرشده باتوجه به قدرت ونقش الکتروموترمیتواندانتخاب شود ومیتوان ترکیبی از انواع راه اندازی ها رادشت
انتظاردارم:دوستان عزیزنظرات اصلاحی خودرادرمورداین مطلب ارائه فرمایند