•ارزیابی وتعیین میزان باردریک پروژه صنعتی:
•تعیین میزان باردریک پروژه اولین گام ازشروع کاراست ،بارهای الکتریکی قابل پیش بینی دریک واحد صنعتی بدین شرح است.
•# بارماشین آلات وتجهیزات نصب شده درخطوط تولید
•# بارهای روشنایی
•# بارهای تاسیسات حرارتی وبرودتی
•# بارهای پیش بینی نشده
•# بارهای توسعه
•بارماشین آلات وتجهیزات نصب شده درخطوط تولید:
•این بارها شامل، انواع ماشین آلات خط تولید،ماشین آلات جانبی،موتورها،کوره ها،گرم کن ها،فن هاوهرگونه دستگاه یا ماشین آلات وتجهیزات الکتریکی است که بطورمشخص جهت هدف های مختلف ولی بابرنامه قبلی درواحدصنعتی نصب ولیست آن از طرف کارفرما یا سایرمشاوران پروژه اعلام میگردداین بارها برحسب KVA و KWتعین میگردد.
•بارهای روشنایی:
•این بارها شامل کلیه چراغهاوتجهیزاتی هستندکه درسیستم روشنایی پروژه بکار میرود.وبر حسب KVAیا KW تعین میگردد.
•بارهای تاسیسات حرارتی وبرودتی:
•این بارهاشامل تجهیزاتی است که گروه مکانیک جهت سیستم های برودتی وحراتی در واحدصنعتی نصب خواهدشد وبرحسب KVAیا KW تعین میگردد.
•بارهای پیش بینی نشده:
•این بارهاشامل تجهیزاتی است که بصورت ثابت نصب نخواهدشدولی بایدپیش بینی نصب تعدادی پریزهای یک فازوسه فازبا آمپرهای مختلف رابنماییم.براساس آنکه ممکن است بطورموقت یک دستگاه مانند،دریل،موتورجوش،اره برقی ویاسایرابزارصنعتی به آنها وصل میشودلذابایدقدرت لازم دردسترس باشد وبرحسب KVAیا KW تعین میگردد.
•بارهای توسعه:
•معمولابرای یک توسعه پنج ساله حدود 30 درصدمیزان بارتعیین شده برحسب KVAیا KW برای طرح های توسعه منظورمیگردد.
•تعین بارمصرفی:
•براساس تعیین بارمصرفی واقعی ظرفیت تجهیزات، نظیرترانسفورمرها،کابل ها، و کلید هاتعیین میگردد.
•# توان وصل شده(Pc):توان وصل شده مجموع توان اسمی تجهیزات وصل شده به مداراست.
•# توان تقاضا(Pd):توان تقاضا( (Demand Loadتوان میانگین واقعی مصرف شده دریک دوره مشخص از زمان میباشداین دوره می تواند( 60-30-15)دقیقه باشدکه درحال حاضردرشرکت های توزیع برای صنایع 15دقیقه میباشد.توان تقاضاکوچکترازتوان وصل شده است وحداکثرمیتواندبرابرتوان وصل شده باشد.
•# مثال:دریک کارخانه تولیدکاغذتوان نصب شده (64000kw)وتوان تقاضا (20000kw) وبیشترین توان دریافتی (13000kw)است،لذادرچنین شرایطی امکان فروش مازادتوان تقاضایا واگذاری موقت وجوددارد.
•# ضریب تقاضا(Fd):مقداراین ضریب حداکثربرابرواحداست(درمثال کارخانه کاغذ Fd=0.31) این ضریب درحال حاضربصورت حدسی است وامکانات محلی درآن نقش دارد.این فاکتور هنوز استاندارد نشده است.
Fd=Pd/Pc
•توان تقاضابراساس نرم مصرف درصنایع:
•براساس نرم مصرف استانداردجهانی ونرم ملی که برای صنایع مختلف تعریف شده است وصنایع درجهت استفاده بهینه از مصرف انواع انرژی موظف به رعایت آن هستندامکان تعیین حداکثرتوان تقاضا وجود دارد .
•# مثال : نرم جهانی شدت مصرف برق برای تولیدکاغذ (1300kwh/ton)است،برای تولید (100000ton)درسال مقدارانرژی الکتریکی مصرفی دراین کارخانه کاغذ معادل (130000000kwh)خواهدبوداگر(330d/y)روزدرسال این کارخانه فعالیت تولیدی داشته باشدتوان تقاضابراساس نرم استانداردجهانی برابراست با:
•انرژی الکتریکی موردنیاز درسال 1300X100000=130000000kwh
•انرژی الکتریکی موردنیازدروز k130000000÷330=393939 = 394000kwh
•توان الکتریکی موردنیازدساعت k39400÷24=393939 = 16400kw
•بیشترین توان مصرفی 16400kwدرساعت بوده است،این مقدارمصرف که براساس نرم جهانی محاسبه شده بستگی به نوع تجهیزات دارد،لذا می بایست درانتخاب تجهیزات دقت فراوانی بعمل آیدوازتجهیزات بابازده بالاوانرژی مصرفی کم درپروژه ها استفاد نمودپس با توجه به تجهیزات با یک ضریب(20-25)% توان تقاضارا میتوان تخمین زد. Pd=16400X1.20=19680 kw 16400X1.25=20500 Pdmax=20000kw
•اگرتوان نصب شده تجهیزات دراین کارخانه کاغذ 64000kwباشدضریب تقاضابرابراست با:
Fd=Pd/Pc=20000/64000=0.31
آیاامکان کاهش توان تقاضاوجوددارد:پاسخ مثبت است،درصنایع موجودبایدبتدریج ازتجهییزات مدرن که انرژی مصرفی کم وبا بازده بالادارنداستفاده کرد،،برای مثال استفاده ازراه اندازهای نرم وکنترل دور،،درپروژه های جدیدصنعتی که حتما بایدازچنین تجهییزاتی استفاده کرد.
توضیح:استفاده ازتجهییزات مندرن کم مصرف وپربازده درپروزه هاممکن است هزینه پروژه را افزایش دهدامادردوره بهره برداری بسرعت علاوه بر برگشت هزینه،کاهش چشمگیرهزینه انرژی را درطول عمر آن صنعت ایجادخواهدکرد(مهم)