استانداردهای ایمنی درتجهیزات:
• این استانداردها شامل مواردایمنی است که بایدتوسط سازندگان تجهیزات و دستگاههای الکتریکی درنظرگرفته شود.این استانداردهاتوسط سازمان استانداردهرکشورنوشته میشودوبه کارخانجات سازنده ابلاغ میگردد. این استاندارهاعمومابصورت برچسب های شناخته شده یابصورت مهر ویا سایر روش ها روی کالاهاوتجهیزات الکتریکی قیدمیگردد.وکاربرازاین طریق ازایمنی درنظرگرفته شده درآن کالااطلاع می یابد.
•استاندارداجرایی:
•استانداردهای اجرایی استانداردهایی هستندکه جهت اجرای پروژه ونصب تاسیسات بایددرنظرگرفته شود،مثلادرنصب سرکابل 20kv بایدفاصله خاصی راتا زمین نقطه اتصال حفظ کرد،برای ترانسفورماتوربالای630KVA نصب کلیدقطع خودکاراجباری است،درفاصله کمترازشصت سانتیمترکه امکان پرش آب وجود داردبایدسیستم (E.L.C.B)نصب گردد.((Earth Leakage Circuit Breaker
•ازمهمترین مزیت های داشتن استانداردوکداین است که درتمام نقاط مختلف دنیاوقتی مهندسان پروژه ای راطراحی یا اجرامیکنند،اگربراساس استانداردوکدخاص تعریف شده ای باشددرتمام دنیاقابل تفهیم واجراست،درحقیقت استاندارداجرایی یک زبان مشترک برای مهندسان درسراسر دنیاست.استاندارداجرایی درتمام زمینه های مهندسی مانند ،مکانیک، ساختمان ،راه سازی و.......وجود دارد.
•کدهای تحت استاندارد NEC که براساس سیستم غیرمتریک تدوین شده است ،آمریکای شمالی انگلستان نیوزلند،استرالیاوسایرنقاط ی که سیستم غیرمتریک بکارمیرودراپوشش میدهد .(National Electric Code)
•درایران بدلیل استفاده ازسیستم متریک استانداردموردقبول سازمان های مربوطه ،مانند سازمان مدیریت،توسعه وبرنامه ریزی ناظربراجرای پروژه های صنعتی کشور است ،کدهای VDE موردقبول است که درحقیقت استانداردوکدهای نوشته شده توسط انجمن مهندسی برق کشورآلمان است، لذا مهندسان محاسب واجرایی درپروژه های تاسیسات الکتریکی بایدکلیه محاسبات ،طراحی واجرایی کارخودرابراساس تعرفه ها وکدهایVDE انجام دهند.(Verein Deutscher Elektortechnicer)
• استاندارداجرایی:
• VDEفقط دربرگیرنده تعرفه ها وکدهای موردنیازبرای پروژه های الکتریکی است، کدهای سایررشته های مهندسی تحت عنوان استاندارد DINپوشش داده شده است.(Deutscher Industrial Norm)