سلام بر دوستان
دوستاني که درس تئوري جامع رو پاس کردن با شکل زير آشنا هستن که مدل محورهاي abc روي دستگاه گردان qd0 هست
همونطوري که در شکل پيداست دستگاه abc چپ گرد هست و سرعت هم پادساعتگرده و محور q جلوتر از محور d هست که با توجه به اون ماتريس تبديل به فرم زير هست.حالا سوال اينه که اگه دستگاه abc راستگرد باشه مکان محورهاي d و q تغيير ميکنه؟ (منظورم اينه که اينبار محور d جلوتر از محور q قرار ميگيره؟)
و آيا جهت سرعت هم ساعتگرد ميشه و متناظر با اين تغييرات آيا ماتريس Ks هم تغيير ميکنه؟ يا اينکه همه چيز ثابت ميمونه