مطابق برخي توصيه هاي فني بايد مراقب آثار خوردندگي مجاورت خطوط انتقال نيرو با سازه هاي فلزي اطراف نظير لوله ها بود. جريان هاي القايي شكل گرفته در مسيرهاي الكتريكي اطراف المانهاي بزرگ جريان ذاتاً متناوب است. بر اساس اصول الكترو شيمي جريانها يا نيروهاي الكترو موتوري متناوب كاملاً متقارن قادر به ايجاد آثار خورندگي نيستند.
پس دليل توصيه هاي مذكور چيست؟ چگونه جريانهاي ac القايي سبب خوردگي مي شوند؟


--------------------------------------------------------------
تفکر خلاق شادی بخش است،
پس در مورد آنچه در اطرافتان رخ می دهد
همچنین محصولات فکری دیگران تعمق کنید.
http://electrical-riddles.com