ماشین های الکتریکی که دارای دو سیم پیچ تحریک هستند آیا از دو منبع مجزا تامین انرژی می کنند؟