مداریکسوسارنیک کنترل سه فاز

مدارPWM بافرکانس 500Hz ولتاژ 24V

مدارچراغ گردان با LED