معایب لامپ مهتابی و رفع عيب
-اگر دو طرف لامپ روشن شد ولی استارت چشمک نزد خود استارت سوخته و باید تعویض شود.
-اگر مهتابی صدا می دهد و نور مهتابی لرزش دارد باید لامپ را تعویض نمایيد و اگر مهتابی نور ندارد ترانس
تعویض شود.( ممکن است عيب از قطع شدگی سيمها باشد(
- اگر لامپ مرتب چشمک می زند ولی بطور کامل روشن نمی شود باید لامپ تعویض شود.
-اگر کليد را زدید و هيچ عکس العملی مشاهده نکردید چند علت دارد . اول اینکه ممکن است لامپ را
درست جا نزده باشيد. دوم اینکه ممکن است ترانس مهتابی سوخته باشد و یا ممکن است به هر علت برق
به مهتابی نرسد
- ممکن است در موقع نصب مهتابی تکنسين( برقکار, نصاب ) سيم نول را به جای سيم فاز به ترانس بدهد
که این عمل باعث مشود لامپ در بعضی مواقع چشمک بزند برای این مورد فقط لازم است سيم فاز را به
جای سيم نول در تراس جابجا کنيد.شرح مدار استارت الکترونيک
مدار استارت الکترونيکی با هشت قطعه باعث می شود که در ظرف یک لحظه شوک های لازم برای روشن شدن
فلورسنت فراهم شود و از چشمک زدن آن موقع روشن شدن جلوگيری شود.
وظيفه استارت
استارتر مرسوم یک لامپ تخليه ای کوچک است که از نئون یا گاز دیگری تشکيل شده است. این لامپ دارای
دو الکترود است که روبروی هم قرار دارند. وقتی در آغاز ولتاژ دو سر آن بيفتد قوص الکتریکی ایجاد شده
مسير جریان ایجاد می شود. این قوص به شکلی همانی است که در مقياس بزرگ تر باعث روشن شدن
لامپ فلئورسان می شود.
از