دوستان شما pdf کتاب ماشین های الکتریکی پردازش(مولف متین مشکین)و کتاب ناگراث رو دارید.
همچنین کتاب مدارهای الکتریکی پوران پژوهش و یا کتاب تست دکتر جبه دار
به این کتاب ها خیلی نیاز دارم