یک سری کتاب رباتیک برای دانلودhttp://robot.freeforums.org/viewtopic.php?t=50