-درصورت تست ترانزیستور PNP لامپ سبز روشن شده و نشان دهنده سالم بودن ان است.
-درصورت تست ترانزیستور NPN لامپ قرمز روشن شده و نشان دهنده سالم بودن ان است.