سلام من يک ماژور دارم ولي نمي دونم که
باهاش چي کار کنم
از شما دوستان عزيز خواهش مي کنم که به من کمک کنيد تا بتونم
پا هاش کار کنم و پايه هاشو بشناسم و از کارکرد پايه هاش اطلاع پيدا کنم
کمک کمک کمک ...