من به یه آیسی نیاز دارم که حداقل دارای چهار ورودی وخروجی باشه که جریان منفی را گرفته و جریان مثبت بدهد