سلام
من يك روبات مسيرياب هفت سنسوره ساختم كه كاراييش اينه سه رنگ سفيد،قرمز و مشكي رو تشخيص بده،بخاطر همين از پ امپ نمي تونستم استفاده كنم براي تشخيص رنگ از اي دي سي ميكرو استفاده كردم،برنامه اش رو هم نوشته اما امروز كه تست كردم خط سياه و قرمز رو نمي شناسه،ايراد برنامه رو نمي تونم تشخيص بدم،برنامه من اينه،لطفا تو رفع مشكل برنامه راهنماييم كنيد :

$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Config Porta = Input
Config Portd = Output
Dim S1 As Word , S2 As Word , S3 As Word , S4 As Word , S5 As Word
Dim S6 As Word , S7 As Word , Channel As Byte
Channel = 0
R Alias Portd.2
L Alias Portd.1
Portd.0 = 0
Portd.3 = 0
R = 1
L = 1
Stop Adc
Start Adc
Main:
Do

S1 = Getadc(channel)
If S1 >= 634 Then
R = 0
L = 1
End If
Incr Channel

S2 = Getadc(channel)
If S2 >= 634 Then
R = 0
L = 1
End If
Incr Channel

S3 = Getadc(channel)
If S3 >= 634 Then
R = 0
L = 1
End If
Incr Channel

S4 = Getadc(channel)
If S4 >= 634 Then
R = 1
L = 1
End If
Incr Channel

S5 = Getadc(channel)
If S5 >= 634 Then
R = 1
L = 0
End If
Incr Channel

S6 = Getadc(channel)
If S6 >= 634 Then
R = 1
L = 0
End If
Incr Channel

S7 = Getadc(channel)
If S7 >= 634 Then
R = 1
L = 0
End If
Channel = 0

Loop
End