بچه ها ميشه ي اموزشي درکئرد اين مودم و استفاده جهت کنترل از راه دور بهم بگين؟؟؟
مرسي