من يه کد ترمومتري دارم که خروجي 119 تا DFF هست، و ميخوام اين کد رو به باينري تبديل کنم در سيمولينک متلب
کسي فرمول رياضي تبديل اين دو يا بلوکي که اين کار را انجام دهد مي شناسه ؟
يا مرجعي که بتونم مراجعه کنم بهش؟

ممنون از همکاري تون دوستان، خيلي نياز دارم به جوابش