دوستان موقع پروگرام کردن lpc1768 اشتباها تيک گزينه main oscillator range select رو برداشتم و آيسي رو پروگرام کردم بعد از اون هر کاري کردم ديگه پروگرام نشد تا اينکه يه آيسي ديگه رو هم به بلا دچار کردم تا متوجه شدم مشکل از اين تيک که برداشتم
و حالا نميدونم چه طور بايد درستش کنم