سلام
دوستان عزيز کسي در مورد چگونگي تشخيص نفت و مشتقات آن اطلاعاتي دارد؟

آيا سنسوري براي اين کار وجود دارد؟

آيا روش خاصي براي اين منظور وجود دارد؟


با سپاس