باسلام
سوالی داشتم در رابطه با پورت CAN واینکه خروجی این پرت چقدر می تواند انتقال طولی داشته باشه؟
و اینکه تا چند متر برد داره؟
و سوال دیگه میشود خروجی این پرت را بمک RS485 تقویت کرد؟
وایا برنامه ای وجود دارد برای راهنمایی؟