مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت
پردرآمدترین رشتهآ*های دانشگاهی در جهان

مهندسین هستهآ*ای میآ*توانند در زمان مبتدی بودن و نداشتن سابقه کار، حدود ۶۷۰۰۰ دلار و در زمان نیمه حرفهآ*ای بودن ۱۱۷۰۰۰ دلار درآمد داشتهآ*باشند. پیادهآ*سازی نظریهآ*ها، تست محصولات مختلف، طراحی منابع تغذیه و کارهایی از این قبیل کارهای رایج این مهندسین میآ*باشد.
اگر به فکر ورود به دانشگاه یا تغییر رشته هستید، انتخاب رشته مناسب که در سطح بینآ*المللی نیز درآمد خوبی داشته باشد یک گزینه بسیار خوب برای شما میآ*تواند آ*باشد.

به گزارش تراز این مسئله انکارناپذیر است که برخی از رشتهآ*های دانشگاهی بعد از فارغآ*التحصیلی درآمد بهتری نسبت به سایر رشتهآ*ها دارند. البته این رشتهآ*ها و درآمد آنآ*ها بسته به منطقه زندگی ممکن است کمی متفاوت باشد، اما در مجموع برخی از رشتهآ*ها با مقدار ساعت کاری کمتر و فعالیت سبکآ*تر در بیشتر مناطق زمین درآمد بهتر دارند و به همین دلیل به عنوان پردرآمدترین رشتهآ*ها در جهان معرفی شدهآ*اند. اگرچه درآمد یک رشته نباید تنها دلیل انتخاب آن رشته دانشگاهی باشد، اما داشتن آشنایی با این رشتهآ*ها میآ*تواند کمک زیادی به انتخاب رشته افراد بکند.

اکثریت رشتهآ*های پردرآمد در شاخه مهندسی هستند.اگر شما به این رشتهآ*ها علاقه دارید و خواهان درآمد بالا میآ*باشید، انتخاب آنآ*ها میآ*تواند زمینه کاری مناسب در سطح بینآ*المللی برای شما فراهم آورد. پر درآمدترین رشتهآ*های دانشگاهی که میآ*توانند هزینه صرف شده در تحصیلات را به شما برگرداند، به شرح زیر هستند:

۱.مهندسی نفت، ۱۶۰۰۰۰ دلار

حقوق اولیه این رشته در ابتدای کار برابر با ۱۰۳۰۰۰ دلار و در اواسط سابقه کاری به ۱۶۰۰۰۰ دلار افزایش میآ*یابد. این رشته یکی از رشتهآ*های سخت است، اما درآمد مناسب یکی از جاذبهآ*های مهم این رشته میآ*باشد. این مهندسین معمولا توسط شرکتآ*های نفت و سوخت جذب میآ*شوند.

۲.ریاضیات آماری، ۱۲۰۰۰۰ دلار

اگرچه دستمزدهای اولیه به متخصصان این رشتهآ*ها تنها حدود ۵۹۰۰۰ دلار میآ*باشد اما افراد نیمه حرفهآ*ای میآ*توانند تا ۱۲۰۰۰۰ دلار درآمد را از این رشته توقع داشتهآ*باشند. شرکتآ*های مشاوره، شرکتآ*های بیمه، کارهای دولتی و برخی از شغلآ*های مشاورهآ*ای میآ*توانند گزینهآ*های مناسبی برای جذب این متخصصین باشند.

۳.مهندسی هستهآ*ای، ۱۱۷۰۰۰ دلار

مهندسین هستهآ*ای میآ*توانند در زمان مبتدی بودن و نداشتن سابقه کار، حدود ۶۷۰۰۰ دلار و در زمان نیمه حرفهآ*ای بودن ۱۱۷۰۰۰ دلار درآمد داشتهآ*باشند. پیادهآ*سازی نظریهآ*ها، تست محصولات مختلف، طراحی منابع تغذیه و کارهایی از این قبیل کارهای رایج این مهندسین میآ*باشد. عمده کار تحصیلآ*کردهآ*های این رشته در آزمایشگاه انجام میآ*شود.

۴. مهندس شیمی، ۱۱۶۰۰۰ دلار

در این رشته شما میآ*توانید توقع گرفتن حدود ۶۸۰۰۰ دلار را در ابتدا کار داشتهآ*باشید و با گذشت زمان و افزایش سابقه کار حقوق این رشته به ۱۱۶۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. ساخت دارو و مواد پزشکی و فعالیت در حوزه بهداشت و درمان تنها بخشی از وظایف متخصصین این گروه میآ*باشد.

۵.مهندسی هوا و فضا، ۱۰۹۰۰۰ دلار

نرخ متوسط دستمزد برای شروع کار متخصصان این رشته ۶۶۰۰۰ دلار میآ*باشد که با چند سال فعالیت در این زمینه، این دستمزد به ۱۰۹۰۰۰ دلار افزایش میآ*یابد. مطالعه ریاضی و علوم مربوط به فضا و طراحی سفینهآ*های فضایی بخشی از کار این متخصصین میآ*باشد.