سلام دوستان
مدتیه که دارم به این فکر می کنم که دکترا شرکت کنم یا نه
من رشته ام معماری کامپیوتره
برقی نیستم! ولی خیلی نزدیک به الکترونیک میشه مخصوصأ در ارشد و دکترا
استاد راهنمام دانشگاه شهید بهشتیه.
یه تردید بزرگ برام شکل گرفته. تو این وضعیت استخدام هیئت علمی گرفتن دکترا خوبه؟
می خوام باهاتون مشورت کنم