من يه تکليف دارم که بايد از تصوير تبديل فوريه بگيرم و بعد ازينکه فازشو برابر با يک عدد ثابت قرار دادم , عکس تبديل بگيرم و بعدشم قدر مطلق قسمت حقيقي تصوير رو بگيرم.استاد ميگه بايد خروجي شبيه تصوير اوليه باشه ولي نيست!چيکار بايد کنم؟