باسلام ميخواستم بدونم کسي از دوستان با عنوان DFS سيستم ترکيب کننده ديجيتالي فرکانس آشنايي داره؟