سلام دوستان کسي به اين مبحث سيستم هاي مخابراتي تسلط داره اين تمرين برام انجام بده :cry:
تبديل فوريه عبارات زیر را بدست اوريد
3x(t-4),2cos (2t),cos(3t-2)
اعوجاج هر يک از هار مونیک ها رو بدست اوريد
x(t)=3sin wot
y(t)=x(t)+2x2(t)
اعوجاج هارمونیک سوم را محاسبه نماید
x(t)=(sin wot)(2cos wot) اگر
y(t)= x (t)+2x2(t)+x3(t)
ممنون