سلام کسي با ABC CONVERTOR کار کرده ؟؟ اين آبي ها ! بلده چجوري ديتا بخونه از توشون ؟ ديتا هايي که از DCS مياد بالا !