سلام.
اساسا کاربرد PMU چیست؟ اطلاعات دریافتی رو میتواند تحلیل کند مثلا امپدانس رو بدست بیاورد؟ یا اطلاعات رو به جایی دیگه ارسال کرده و در انجا اطلاعات تحلیل میشود؟ آیا امکان دارد مقادیر اندازه گیری کرده رو به رله بدهد؟