اقا من کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی خوندم بعد الان تو دفترچه سنجش فقط این هست برای دانشگاه دولتی
"کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژي الکترونیک"
دوستام میگن اینو علمی کاربردی هم داره؟
جریان چیه؟
چیزه خوبیه؟