سلام
يه ماژول وايرلس ميخوام که تو محيط خيلي نويزي بتونه کار کنه. محيطش پر موتور و سيستم هاي قدرت هست. همچين ماژولي سراغ داريد؟