سلام
تو تقویت کننده کلاس AB چه طور میشه توان DCرو به دست آورد؟ oo: