سلام.من تازه شروع کردم به خوندن ويولت از روي گونزالس اما خيلي ازش سر در نميارم و واقعن گيج شدم.از طرفي بايد يه مقاله کاهش نويز با ويولت هم شبيه سازي کنم.کسي منبع خوبي براي معرفي داره؟