سلام دوستان
اگه میخواین یه پروژه صنعتی انجام بدین و مدار شما باید بیش از چندین سال کار کنه و مطمعنا از حافظه ایپرام اسنفاده میکنین داشتن یه زیر برنامه برا تست سالم بودن حافظه بد نیست یه مدل ساده اینجا میزارم

CHECK_EEPROM:
LCDOUT $FE,1:LCDOUT "CYCLE STODED"

FOR X=0 TO 255
READ X,MEMCHECK
PAUSE 10
WRITE X,$0
PAUSE 10
READ X,EMEMCHECK
PAUSE 10
IF EMEMCHECK<>0 THEN LCDOUT $FE,1:LCDOUT "EEPROM DAMEGE":EEPROM_D=1
WRITE X,$FF
PAUSE 10
READ X,EMEMCHECK
PAUSE 10
IF EMEMCHECK <> $FF THEN LCDOUT $FE,1:LCDOUT "EEPROM DAMEGE":EEPROM_D=1
WRITE X,MEMCHECK
PAUSE 10
NEXT X
RETURN