سلام واسه ارشد دوست داری بیوالکتریک بخونی یا الکترونیک چرا ؟؟؟؟