در سايت زير بسياری از مفاهيم اوليه و بيسيک برق مانند مدارات الکتريکی است که به صورت دمو می باشد :

http://www.csupomona.edu/~apfelzer/demos/toc.html