سلام
آيا با مباحث تئوري و يا شايد عملياتي محاسباتي علاقه اي داريد.
مثلا مباحث حساب تغييرات در مکاترونيک
مثلا يک موشک در فلا جا در حال حرکت به صورت خطي مي باشد و حال مي خواهيم با يک موشک آن را هدف قرار دهيم کوتاه ترين مسير ممکن چي مي شود؟
حال اگر کمي تغييرات دهيم و اينکه يک معادله ي ديگر نيز به آن اضافه کنيم مثلا معادله ي سوخت موشک و ...
و يا اينکه يک توپ در زمين مسابقه است و چند روبات به عنوان مانع هستند حال کوتاه ترين مسير چيست؟البته بنده سوادش را ندارم ولي اگر اساتيد مي توانند فکر مي کنم خيلي مفيد واقع شود.