باسلام
یکی ازدوستان عزیزروشن وخاموش کردن الکتروموتوربا یک کلیدراسئوال کرده بوداین مدارتقدیم به حضوراین دوست عزیز،،
باتشکرازدوست عزیزآقای مهندس علی چکی نمدمال که این مدار رااجراکرده است