سلام
براي درس آزمايشگاه رباتيک کارشناسي کنترل تو دانشگاه ها چي تدريس ميشه؟