قوانين مسابقات ميکروماوس:
1-زمين مسابقه به16*16واحد تقسيم شده که ابعاد هر واحد 18*18سانت است
2-ارتفاع ديواره ها 5cm و ضخامت آنها 1.6cm است
3-حداقل عرض زمين بين دو ديواره 16cm است
4-دور تا دور زمين ديواره وجود دارد
5-رنگ کناره ديواره ها سفيد و بالاي آن ها قرمز رنگ است
6-کف زمين به رنگ سياه است
7-خانه شروع يکي از چهار گوشه زمين است و هنگام شروع مسابقه براي همه يکسان خواهد بود
8-مقصد در مرکز زمين قرار دارد جايي که مرکز پيست چهار خانه بدون ديواره به هم متصل اند
9-تنها يک ورود به چهار خانه مقصد وجود دارد ولي از مسير هاي متفاوتي مي وان از مبدا به مقصد رسيد oo:
و.........

اين مقدمه اي بري اشناي با مسابقات است :nerd: